Crossfire Series Book 3: Entwined with You by Sylvia Day

MSV Versions Entwined with YouEntwined with You by Sylvia Day

Simula pa noong makilala ko si Gideon Cross, natagpuan ko sa kanya ang isang bagay na kailangan ko. Isang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Nakita ko rin ang mapanganib at sugatang kaluluwa sa loob niya—katulad na katulad ng sa akin. Naakit ako roon. Kailangan ko siya kung paanong sigurado ako na kailangan kong tumibok ang aking puso.

Walang sinumang nakakaalam kung gaano kalaki ang itinaya niya para sa akin. Kung gaano katindi ang naging banta sa akin, o kung gaano kadilim o kalubha aabot ang anino ng aming mga nakaraan.

Ipinulupot ng aming mga sekreto, sinubukan naming gawin ang imposible. Gumawa kami ng sarili naming mga batas at lubusang sumuko sa napakatinding kapangyarihan ng pag-angkin….

PREVIEW

Pumasok ako sa elevator at pinindot ang buton para sa palapag ko. Pagkasara ng mga pinto, nanghihina akong napasandal sa handrail. Kailangan kong sabihan si Gideon na mag-ingat, pero wala akong paraan para ma-contact siya nang hindi mati-trace.

Mas tumindi ang sakit sa dibdib ko. Ang gulu-gulo ng relasyon namin. Ni hindi man lang namin puwedeng kausapin ang isa’t isa.

Lumabas ako sa palapag ko at pumasok sa apartment ko, tinatawid ang maluwang na sala para ibaba ang purse ko sa isa sa mga kitchen bar stools. Nabigo ang tanawin ng Manhattan na kita mula sa floor-to-ceiling windows ng aking sala na antigin ako. Masyado akong balisa para magkaroon ng pakialam kung nasaan ako. Ang tanging bagay na mahalaga ay hindi ko kasama si Gideon.

Habang papunta sa pasilyo patungo sa silid ko, lumutang ang tunog ng mahinang musika mula sa silid ni Cary. May kasama ba siya? Kung mayroon, sino iyon? Nagpasya ang best friend ko na pagsabayin ang dalawang relasyon—iyong isa kasama ng babaeng tanggap siya kung ano siya at iyong isa kasama ng lalaking naiirita na may ibang karelasyon si Cary.

Naghubad ako ng mga damit patawid sa sahig ng banyo habang papunta sa shower. Habang nagsasabon, hindi ko maiwasang maisip ang mga pagkakataong nag-shower ako kasabay ni Gideon, mga sandali kung kailan pinagningas ng pagnanasa namin para sa isa’t isa ang napaka-erotikong mga tagpo. Miss na miss ko na siya. Kailangan ko ang haplos niya, ang pagnanasa niya, ang pag-ibig niya. Isang matinding pagkagutom ang paghahangad ko para sa mga bagay na iyon, tuloy aligaga ako at balisa. Wala akong ideya kung paano ako makakatulog kapag ganitong hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataon na makausap ulit si Gideon. Napakarami pang kailangang sabihin.

Ibinabalot ang tuwalya palibot sa akin, lumabas ako ng banyo—

Nakatayo si Gideon makalampas lang ng nakasarang pinto ng silid ko. Napakabilis ng hatid na reaksyon ng presensya niya roon na parang pisikal na hampas iyon. Huminto ang paghinga ko at sumikdo ang puso sa isang sabik na ritmo, habang tumutugon ang buong pagkatao ko sa pagkakita sa kanya na may kasamang matinding daloy ng pagnanasa. Parang ilang taon na ang lumipas mula nang huli ko siyang nakasama sa halip na isang oras lamang.

Binigyan ko siya ng susi, pero siya ang may-ari nitong building. Ang pagpunta sa akin nang hindi nag-iiwan ng bakas na maaaring masundan ay posibleng dahil sa bentahang iyon… gaya na lang kung paanong napuntahan niya si Nathan.

“Delikado sa ’yo ’tong nandirito ka,” turan ko. Hindi niyon napigilan ang kilig ko dahil narito siya. Pinagsawa ko sa kanya ang aking paningin, sabik na pinagagala iyon sa malalapad niyang mga balikat at matipunong bulto.

Sa kombinasyon ng suot niyang itim na sweats at isang naluma nang Columbia sweatshirt, nagmukha siyang beinte-ocho años na siyang tunay niyang edad at hindi iyong bilyonaryong mogul na kilala ng lahat. Natatakpan ng isang Yankees ball cap ang kanyang noo, pero hindi nabawasan ng aninong galing sa brim niyon ang ganda ng pagka-asul ng kanyang mga mata. Masidhing nakatitig sa akin ang mga iyon, habang nakatiim sa isang malungkot na linya ang senswal niyang mga labi. “Hindi ko kayang lumayo.”

Napakaguwapong lalaki ni Gideon Cross, napakakisig na humihinto at tumititig ang mga tao kapag dumaraan siya. Minsan kong inisip na isa siyang sex god, at patuloy na pinatutunayan ng madalas—at masigasig—niyang pagpapakita ng kagalingan na tama ako, pero alam ko rin na tao lang din siya. Tulad ko, minsan na siyang nawasak.

Tutol ang mga problema sa pagtatagumpay namin.

Lumapad ang dibdib ko sa isang malalim na hininga, tumutugon ang katawan ko sa pagkakalapit sa kanya. Kahit ilang talampakan ang layo niya sa akin, nadarama ko ang nakalalasing na atraksyon, ang magnetikong hatak na dulot ng pagiging malapit sa kalahati ng kaluluwa ko. Ganoon na iyon para sa amin mula pa nang una naming pagtatagpo, pareho kaming di-matinag sa pagkaakit sa isa’t isa. Napagkamalan naming libog ang malupit na pagkabighani namin hanggang sa mapagtanto naming hindi kami makahinga nang wala ang isa’t isa.

Nilabanan ko ang pagnanais na tumakbo sa kanyang mga bisig, ang lugar kung saan gustong-gusto kong maparoon. Pero masyado siyang walang-kibo, masyadong maigting ang kontrol. Naghintay ako nang may matinding pag-asa para sa hudyat niya.

God, mahal na mahal ko siya.

Kumuyom ang mga kamay niya sa magkabila niyang tagiliran. “Kailangan kita.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s