Mr. Temptation by Annabelle Weston

MSV Versions: Mr. TemptationMSV Versions: Mr. Temptation by Annabelle Weston

Tahimik ang buhay ni Cadence hanggang sa alisan siya ng mana ng dapat ay mapagmahal niyang ama. Walang pera at walang masasandalan, nagtungo siya sa Night and Night, International. Umaasa siyang makahanap ng tulong at mga kasagutan doon. Sa halip, ang nahanap niya ay isang purong tukso sa katauhan ni Preston Night. Matangkad ito, maganda ang katawan at ubod ng guwapo. Ang tipo ng lalaki na hindi lalapitan ni Cadence.

Maaaring player si Preston pero matagal na nitong lihim na minamahal ang dalaga. Hindi nito mapigilan ang sarili na isipin siya–o haplusin, tuksuhin, tikman. At sa kabila ng pagiging mahiyain, hindi rin mapigil ni Cadence ang sarili pagdating sa binata.

Kay Preston, pakiramdam niya ay buhay siya, seksi at napakapilya sa mga paraang hindi niya nadama noon, pero hindi niya malalampasan ang mga sekreto at kasinungalingan na nakapalibot sa kanya. Oo, kaya siyang bigyan ng lalaki ng walang- taros na kaligayahan sa kama, ngunit hindi ibig sabihin niyon, mapagkakatiwalaan niya ito. At habang dumadami ang lumalabas na sekreto ng pamilya ng dalaga, determinado ang abogado na patunayang karapat-dapat ito sa pagmamahal niya…

Preview

Matapos ang sandaling paghihintay ni Cadence, muling lumabas ang receptionist. “Mr. Night will see you now.”

“Mr. Night? Akala ko ang appointment ko ay kay Mrs. Night.”

“Nasa korte po si Mrs. Night ngayong umaga.”

“Pero si Mrs. Night ang hiniling ko.”

“Gusto po ba n’yong magpa-reschedule?”

“Hindi, hindi na ako makakahintay,” sagot niya habang hindi mapalagay na hinawakan ang pang-itaas na butones ng kanyang blusa.

“Sinisiguro ko po sa inyo na full partner po si Mr. Night.”

“Ah, sigurado ko namang magaling siya sa propesyon niya. Kaya lang kaibigan ng nanay ko si Mrs. Night.”

“Ganoon po ba? Mas magiging komportable kayo sa kanya.”

“Siguro.” Bumuga siya ng hangin.

“Halina po kayo. Sasamahan ko kayo sa opisina ni Sir.”

Tumayo si Cadence. “Hindi ko naisip na kasal pala si Anne Night.”

Tumawa ang babae. “Anak po niya si Preston Night.”

Hindi niya rin maalala na may anak si Anne. “Alam ko namang okay lang siya,” sabi niya na parang nagdududa kahit hindi sinasadya.

Giniya ng receptionist si Cadence sa isang magara, pero kakaunti lang ang laman na opisina. Mas maraming itim at chrome doon. May isang larawan ni David Hopper sa pader sa itaas ng file cabinet na mukhang credenza. May Persian carpet sa sahig.

Wala roon si Mr. Preston Night.

“Maupo po muna kayo. Darating na po siya.” Tumalikod na ang receptionist at umalis.

Naupo siya sa isang balat na upuan at binuklat sa arts section ang The Times, pero hindi makapagkonsentra sa kahit na alin sa mga artikulo. Dinampot niya ang business section. Bumukas ang pahina sa larawan ng kanyang ama. Guwapo itong lalaki. Napakagandang magkapareha ng kanyang mga magulang. Lahat ng tao ay iyon ang sinasabi.

Tungkol sa pamana ng alkalde ang tinatalakay ng artikulo. Tampok si Victoria at ang mga anak nito. Galit na sinara ni Cadence ang magazine at hinagis iyon sa mesa. Kinakalat na naman ng publicity machine ang perfect family crap na gustung-gusto ng publiko.

Humalukipkip siya at nag-isip. Ang kapal naman ni Victoria na magpasikat.

Sa isip niya, binara-bara niya ang tinatawag niyang ‘trio of evil’ at nag-isip kung ano ang maaari niyang gawin para masira ang pagkakataon ni Cyrus na pumasok sa isang pampublikong buhay. Hinila siya ng tunog ng mga yabag ng sapatos sa kahoy na sahig.

Nagkataon na napatingala sa tamang oras si Cadence. Wow. Papasok sa silid ang isang batang version ni James Bond at mukhang kalalabas lang nito mula sa photo shoot ng GQ magazine.

Seryoso.

Humugot siya ng isang malalim na hininga habang nakatitig sa isang pares ng mapupungay at moss green na mga mata. Mga matang napapaligiran ng itim na pilik na kaiinggitan ng kahit na sinong babae. Mga matang para bang hinuhubaran siya kung makatingin. Nangatal si Cadence sa bigla niyang naisip na nakatayo siya roon at nakahubad para pag-aralan nito. Nadama niya ang init sa kanyang mga dibdib at sa pagitan ng kanyang mga hita. Ano ang nangyayari sa kanya? Hindi pa siya umakto nang ganoon sa kahit na sinong lalaki.

Gayunpaman, may parte siya na nagugustuhan iyon. May bahagi siya na gustong nakahubad siya para pag-aralan ng lalaking ito. Kinagat niya ang pang-ibabang labi, iniisip na ito ang kumakagat-kagat sa sensitibong parte na iyon.

At para bang iyon din ang naisip ng binata nang binasa nito ng dila ang pang-ibabang labi at pinagmasdan siya mula sa kanyang mga mata pababa sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa at pabalik.

Gusto niyang gustuhin siya nito. Gusto niyang umuwi kasama nito. Gusto niyang gumawa ng ilang mga bagay nang kasama ito. Mga bagay na may kahalayan.

Salungat ng kayumangging kulay ng inukit-mula-sa-batong mukha nito ang light at expertly cut nitong buhok.

Tila ba hindi bagay ang magaspang nitong persona sa mamahaling Italian suit. Armani, hula niya, kahit pa hindi siya eksperto. May dala itong itim na leather Burberry briefcase na ibinaba nito sa sahig.

Pinagmasdan niya ito nang may pagnanasa, hindi lamang dahil sa Armani na walang kamaliang idinisenyo at sukat na sukat rito, kundi dahil sa katawan sa ilalim ng suit. Mukhang matigas at maskulado ang binata.

Baka nag-wo-work out, isip niya. Nang madalas.

Gusto niya itong makita nang naka-maong at T-shirt. Gustung-gusto niya ang paraan kung paano yakapin ng magandang tabas ng maong ang pang-upo ng isang lalaki – at mas higit pa, kung ano ang nasa harap nito. At Diyos ko, ano ang magiging hitsura nito kapag naka-swimsuit? Hinayaan niyang pumasok sa isip niya ang isang larawan nito na nasa beach na walang suot maliban sa isang pares ng swim trunks. Baka magkaroon siya ng sapat na tapang para lumapit sa naka-swimsuit nitong katawan at tuluyan na itong hubaran.

“Excuse me? Miss Burke?” tanong nito.

Nagulat si Cadence sa tinig nito. So strong. So commanding. Umakyat sa kanyang dibdib ang kanyang kamay. Marahas siyang lumunok. Sa paraan ng pagtitig ng mga mata nito sa kanya, pakiramdam niya alam nito ang mga iniisip niyang kapilyahan.

Nadarama niya ang kapangyarihang nakapulupot sa kaibuturan nito nang humilig ito para makipagkamay. Hinaplos ng samyo ng aftershave nito ang kanyang pang-amoy. Spice, sandalwood and definitely man.

“Um… yes,” utal niya. Kagyat siyang tumayo para hindi na nito kailanganing yumuko sa kanya. “Ako si Cadence Burke.”

“Preston Night.” Ipinakita ng nakasisilaw nitong ngiti ang pantay-pantay at puting mga ngipin.

Mahigpit na hinawakan ni Cadence ang kamay nito, ibinabalik ang ngiti na iyon at nadama ang pag-akyat ng pamumula sa kanyang leeg at mga pisngi.

Isa, dalawa, tatlo…

Mahigpit ang hawak nito sa kamay niya. Hindi maliit ang kanyang palad, pero nagmukhang kaliit-liit niyon kung ikukumpara sa kamay ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa suwerteng dumating sa kanya. Hindi ito pantasya o isang fashion model na kalalabas lang ng magazine. Abogado ito, abogado niya. God, kung alam lang nito kung ano ang iniisip niya…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s