Wiccan Book 4: Entangled

Para kay Harrieth.

Wiccan 4: Entangled by Elise EstrellaWiccan Book 4: Entangled
Written: 2012
Released: 2013

Ni sa hinagap ni Thea, hindi niya naisip na ang tahimik at seryosong si Dr. Bennett Tanjuatco at si Mr. Macho sa Banyo na aksidenteng nabosohan niya ay iisa! Maliban sa tuyo ang buhok nito at may suot itong damit, hindi siya maaaring magkamali. Hindi niya malimut-limutan ang guwapo nitong mukha mula pa nang una niyang nakita ang binata na hubad at basa.

Oh, my God!

Bigla ay gusto na niyang tapusin na nilang magkakapatid ang sumpa sa lahi nila. Baka kasi iyon pa ang maging hadlang sa happy ever after nila ni Bennett. Hindi mailarawan ng salita ang gulat nila nang malamang lola mismo ng binata ang nagdala sa pamilya nila ng sumpang iyon….

PREVIEW
Hindi napansin ni Thea ang natulalang ekspresyon sa mukha ni Bennett dahil sa sobra niyang pagkagulat. Sa hinagap niya, hindi niya naisip na ang alam niya ay tahimik at seryosong si Dr. Bennett Tanjuatco at si Mr. Macho sa Banyo ay iisa!

Oh. My. God.

Pinagmasdan ni Thea ang lalaki para siguruhin na hindi siya nagkamali. At ito nga. Ito nga ang hindi niya sinasadyang bosohan. Maliban sa tuyo ang buhok nito at may suot itong damit, hindi siya maaaring magkamali. Hindi na niya malimut-limutan ang guwapo nitong mukha mula pa nang una niya itong masilayan na hubad at basa.

Oh, my God.

Nakita ba siya nito? Naaalala ba siya nito?

Nang muling magtama ang kanilang mga mata, tila ba nakabawi na ang lalaki sa tingin niya ay pagkabigla nito. Muli itong naglakad palapit sa kanya.

“Thea?” His voice touched some deep, dark corner of her body. It was so sexy.

Kinailangan niyang tumikhim bago sumagot. “Yes. Doc Bennett?”

Ngumiti ito, at tila buong pagkatao nito ang nagliwanag dahil hindi lamang mga labi nito ang ngumiti kundi pati mga mata, ang buong mukha.

“Bennett na lang,” sabi nito na tinungo ang kanyang maleta. “Ito na ba lahat ng dala mo?”

“Ah, yes. Oo.”

“Okay. Dito tayo.” Pinangunahan siya nito patungo sa isang kulay itim na Jeep Wrangler. “Kumusta ang biyahe mo?”

“Okay lang. Mabilis. On time ang eroplano at hindi masyadong busy sa pantalan.”

“Kumain ka na ba?” tanong muli nito, binuksan ang pinto sa likod ng sasakyan at inangat ang maleta niya para ipasok.

Tumirik ang mga mata niya nang mapansing umumbok ang muscles nito sa mga braso na ipinakita ng hapit na manggas ng T-shirt nito.

“Ah, hindi pa. Dumerecho na ako sa pantalan galing airport, eh. Di na ako huminto para kumain. Pagdating na lang siguro sa bahay.”

Isinara nito ang pinto ng Jeep at iginiya siya patungo sa passenger’s side. Ipinagbukas pa siya nito ng pinto.

Nang makasakay na ito sa driver’s seat at binuhay ang makina, sinulyapan siya nito. “Ituro mo lang sa ’kin kung saan kita ihahatid, ha.”

“Okay,” sabi niya at mahigpit na kumapit sa dalang shoulder bag para hindi niya abutin ang kamay ng lalaki na nasa kambyo.

Maya’t maya, naiisip niya ito mula nang makita—okay—nang mabosohan niya ito. Sa kanya, it was a secret thrill. May alam siya na hindi alam ng iba. Ngayong nasa tabi niya ito, parang kay hirap pigilin na abutin ito para mapatunayan na hindi siya nananaginip.

(C) Bookware Publishing Corporation

Advertisements

2 Responses to Wiccan Book 4: Entangled

  1. Nanz says:

    Love this one

  2. Elise says:

    Thanks, Nanz! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s