One Breathless Moment

One Breathless Moment by Elise EstrellaOne Breathless Moment
Written: 2013
Released: 2013

Mula noong unang makita ni Phillip si Neryna, naghanap na siya ng paraan kung paano ito makukuha. Hindi pa siya nakadama ng ganoong klase ng pananabik para sa kahit na sino o anong bagay. He had to have her.

It was obsessive and possessive, na pati siya ay hindi naintindihan ang sarili, pero ginawa niya ang lahat at ginamit ang resources para malaman ang maraming bagay ukol sa dalaga. Nalaman niya ang tungkol sa sugarol nitong ama. At kahit hindi siya naniniwala sa fate at destiny, sa tingin niya, tadhana ang nangyari. Makakasama na niya ang babaeng laman ng kanyang panaginip sa loob ng tatlong buwan. At buo na ang isip ni Phillip.

He was going to seduce her. And he was going to enjoy it…

Preview

Nilingon ni Neryna si Phillip nang pumasok ito ng silid. Kaunti na lang hindi na lulukso ang puso niya sa tuwing makikita ito.

“Halika na sa ’taas. Ipapakita ko sa ’yo ang kuwarto mo.”

Walang imik siyang sumunod dito. Bitbit nito ang mga bag niya na para bang bulak lang ang laman ng mga iyon. At dahil nauuna ito paakyat ng hagdanan, nagkaroon siya ng pagkakataon na sundan ng mga mata ang malalim na linya sa gitna ng likod nito. Korteng V ang katawan ng lalaki mula sa malapad nitong mga balikat hanggang sa baywang. At halata sa T-shirt na maskulado ang likod nito.

God, what she would give to be able to touch that body!

Bastos!

Binuksan nito ang pinto ng isang silid at pumasok sila. Mga malalaki at masculine na wooden furniture ang laman niyon. Gawa sa makintab na wood panels ang sahig at mga pader. Malaki ang kama kung saan makakatulog nang komportable ang apat na katao kahit magkakatabi ang mga ito. May isang sitting area sa may bintana kung saan nililipad ng mahinang hangin ang puting kurtina. Mula rin sa bintana, tanaw ang dagat at ang malinaw na kalangitan.

“Salamat,” sabi lang niya at pumasok sa silid. Gusto man niyang maging bastos dito, hindi niya magawa. Nakatanim na sa kanya ang maging magalang.

“You’re welcome.”

Nagsimulang tumalikod si Phillip. “Sandali,” tawag niya at muli siya nitong hinarap. Huminga siya nang malalim. “Hindi ko alam kung bakit mo ’to ginagawa, kung bakit ka nag-volunteer na tulungan si Papa. Hindi ko alam ang motibo mo kaya hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa ’yo o hindi.”

“Bakit?”

“Ano’ng kapalit nito?” tanong niya at nagmuwestra sa silid. “Pakiramdam ko kasi nakapagtago man ako sa pinagkakautangan ni Papa, hindi naman ako ligtas. Bakit pakiramdam ko mas delikado ang lagay ko ngayong kasama kita? Kailangan kong malaman kung bakit mo ito ginagawa.”

Pinanood niyang panoorin siya ni Phillip. Kumakabog ang dibdib niya.

Sa wakas nagsalita ito. “I’m going to be honest with you,” anito. “Hindi ako bayani at hindi ako mabuting tao. Hindi ko ito ginawa dahil mabait ako at gusto kong tulungan ang tatay mo. I want you, Neryna. And that’s the reason why you’re here now.”

Kahit na iyon mismo ang inasahan niya, hindi napigilan ni Neryna ang galit na sumiklab sa loob niya. “If you think I’m sleeping with you, you better think again,” mariin niyang saad.

Kumibot ang mga labi nito. “I don’t remember asking you.”

“Kahit hindi mo itanong, hindi ako bulag. I can see it in your eyes.”

Namilog ang mga mata na iyon, puno ng kainosentehan. “Nakakakita ka ng X-rated scene sa mga mata ko?”

Inirapan niya ito. “I’m not having sex with you,” matigas niyang ulit.

Ngumiti si Phillip. “I’m patient and persistent. And I always get what I want.”

“Then, you don’t want to have sex with me,” nakasimangot niyang saad. “I’m sure I’m bad at it.”

Naging full blown smile na ang pagkibot ng mga labi ng lalaki, and oh, my God, mas lalo pa itong nagmukhang diyos.

“Nobody has tried to seduce you, huh?”

“I’m sorry?”

“Wala pang lalaki na sumubok na i-seduce ka,” ulit nito. “S’abi ko nga, I always get what I want, Neryna. If and when I want you in my bed, you’d be there.”

“Aba’t—” Naubusan siya ng salita sa galit. “Ang arogante… hambog… bastos!”

Tumawa si Phillip at sa kabila ng galit niya, nakadama siya ng init sa tunog ng tawa nito. Parang medyo kakaiba, na para bang hindi nito madalas gawin ang bagay na iyon.

“I’m going to be honest,” nakangiti pa rin nitong sabi na may kakaibang ningning ng amusement sa mga mata. “I was going to seduce you, Neryna, pero balak ko sanang ligawan ka muna. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. I don’t force myself on women who don’t want me.”

“I’m sure wala ka pang nakikitang babae na ayaw sa ’yo,” sarkastiko niyang turan bago niya napigil ang sarili kung kaya muling napangisi si Phillip.

“I don’t kiss and tell,” anito. “Pero ganoon nga. Manliligaw muna ako sa ’yo. At kapag sinagot mo na ako, saka na kita ise-seduce.”

Lumapit siya rito, mapanghamon. Idinantay niya ang isang kamay sa matipuno nitong dibdib. Nadama niya ang init ng balat nito sa ilalim ng kanyang palad. Sumunod ito sa kanya habang marahan niya itong itinutulak. Nang tumiyad siya, tumungo ito hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga labi.

Matamis siyang ngumiti. “Only when they’re eating ice cream cones in hell.”

Mas malakas na niya itong itinulak at isinara ang pinto sa mukha nito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s