Love Unexpected

Love Unexpected by Elise Estrella

Love Unexpected
Written: 2016
Released: 2016

Giselle had never been a quitter. Ngayon pa ba niya susukuan si Alex kung kailan natikman na niya ang halik nito?

At alam niyang gusto siya ng binata. Pakipot lang ang mokong. Puwes, buti na lang at mahaba ang pasensya ni Giselle. Magaling din siyang mang-amo ng mga taong suplado at mailap.

Isinusumpa ng dalaga, by hook or by crook, makukuha rin niya ang loob—sige na, pati na ang labas—nito, at matutupad na ang lahat ng mga pangarap ni Giselle mula pa noong bata siya at una niyang nalaman ang ibig sabihin ng salitang ‘crush’ nang makita niya si Alex.

Kung hindi, talagang lalabas siya ng bahay at mag-aabang ng guwapo para ayaing mag-date, bago niya ibandera iyon sa harapan ni Alex. Tingnan lang niya kung sino ang unang magngitngit.

Advertisements