Full Throttle Book 3: Rookie Mistakes

Full Throttle 3 - Rookie Mistakes by Elise EstrellaFull Throttle Book 3: Rookie Mistakes
Written: 2013
Released: January 2015

Imbis na isang harmless crush, mainit at carnal na pagnanasa na ang nadarama ni Roxanne para kay Elliot Garcia. At hindi iyon ang plano. Hindi iyon ang ipinangako niya sa kanyang ama.

Pero parang may nagsusuntukan sa dibdib niya. Sa red corner, si Roxanne na attracted kay Elliot, na alam na mabuti itong tao at hindi karapat-dapat na saktan. Sa blue corner, ang bahagi ng sarili na puno ng galit at pagnanasang maghiganti sa Hanaway Motorsports, kahit pa masaktan ang isang mabuti at minamahal na niyang lalaki….

PREVIEW

Puno ng tao ang pit row. Nakahilera ang mga kotse sa pit road, napapaligiran ng crew, ng pamilya, mga kaibigan at mga supporters ng teams at drivers na naghihintay magsimula ang karera. Mula sa kanyang puwesto sa dulo ng pit road, nakasandal sa kanyang race car si Roxanne, nakikinig sa last minute instructions ng kanyang crew chief na si Ethan.

Kabado siya at excited. Ito kasi ang una niyang karera sa Cup Series. Mataas ang pangarap niya para sa sarili at para sa Eastman Racing. Gusto niyang gumawa ng magandang impression. Gusto niyang manalong Rookie of the Year, at gusto niyang manalo ng mga karera.

“Okay, good luck!” sabi ni Ethan bago mahigpit na niyakap si Roxanne.

“Thanks. Watch out for me, all right?”

“You got it, kid.”

Iniabot nito sa kanya ang helmet at napasulyap siya sa kanyang kanan. Sa dami ng mga tao sa pagitan nila, natuon pa rin kay Elliot Garcia ang kanyang mga mata.

He was so cute. And hot. At kung gusto niyang gawin ang kailangan niyang gawin, ngayon na ang tamang oras. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kotse ng lalaki.

May mga bumati sa kanya, may ilang nagpa-picture na pinaunlakan naman niya, at may ilang lalaking sinundan lamang siya ng tingin habang dumaraan siya.

Lumingon ang dalaga at biglang nagmadaling kumilos ang lahat ng mga kalalakihang nakatingin sa kanya. May mga nagkandarapang bumalik sa kotse ng kani-kanilang mga drivers, may mga biglang tumalikod para magkunwaring hindi siya pinagmamasdan, at may mga nagsimulang sumipol habang ipinapagpapatuloy ang kani-kanilang mga ginagawa.

Kumibot ang mga labi ni Roxanne pero muli siyang bumaling sa kanyang pakay: si Elliot ‘Rook’ Garcia.

Nakatayo ang binata sa tabi ng kulay asul at itim na Number 16 Boost Energy Drink Chevrolet, kausap ang isa sa mga miyembro ng pit crew nito. Hindi siya nito napansin habang seryosong nakikinig sa lalaking nagsasalita.

Nakatayo ito, nakahalukipkip. Halata sa suot nitong itim at asul na fire suit ang well-defined nitong biceps at malapad na mga balikat. He was tall and lean, with hard muscles and a handsome face, just the way Roxanne liked her men.

Isa pa, magaling itong driver. Ito ang Rookie of the Year noong unang taon nito sa Cup Series at ito na yata ang driver na umani ng pinakamaraming pagkapanalo nang rookie season nito. Higit pa roon, maginoo ito sa track at malinis magmaneho. Gustong malaman ni Roxanne kung paano ang lalaki sa labas ng track.

Una siyang napansin ng matangkad at maskuladong jackman na kausap ni Elliot. Huminto ito sa gitna ng pagsasalita bago nito siniko ang katabi at inginuso siya. Nilingon siya ng kapwa racer. Ngumiti si Roxanne dito, isang maliit at flirtatious na ngiti. Ngumiti rin ang binata pero mas may pagtatanong sa ngiti ni Elliot kaysa interes.

“I’ll talk to you later, Rook, you lucky dog,” nakangising sabi ng jackman bago ito mabilis na naglaho.

Lumapit si Roxanne kay Elliot. “Hi.”

“Hey,” sabi nito na nakahalukipkip pa rin.

“I’m Roxanne,” sabi niya na inilalahad ang palad.

Inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Matigas ang kamay nito, mainit ang balat at mahaba ang mga daliri. Agad na lumipad ang imahinasyon ni Roxanne—sa isang pagkakataong maaaring maglandas ang mga daliring iyon sa kanyang balat.

“Elliot,” anito na may maliit na ngiti sa mga labi. “And I know you. Congratulations on taking the pole. Awesome job there.”

“Thank you,” tipid na sabi ni Roxanne. Alam niyang magaling siya. Wala siyang false modesty pagdating sa abilidad niyang magmaneho. Iyon lang, hindi komportable ang dalagang pinag-uusapan iyon. “I’m actually a fan of yours. And since I’m here I thought, ba’t hindi na ako lumapit at magpakilala? And I wanted to say good luck.”

Lumawak ang ngiti ng lalaki at nakadama si Roxanne ng pagkuyom sa kanyang sikmura. He really was handsome.

“Thanks,” tipid din nitong saad. “Good luck din.”

“Anyway, matagal ko na kasi itong gustong gawin,” patuloy ni Roxanne. “I hope hindi mo mamasamain. I’d like to ask you out to dinner.”

Tumaas ang mga kilay ni Elliot. Hindi nag-blush si Roxanne, hindi nag-iwas ng tingin. Pero saloob-loob niya nagdasal siya na sana hindi mali ang pinili niyang taktika. Alam niyang konserbatibo si Elliot kaya sana hindi ito ma-turn off.

Halatang nagulat ito pero kilala ni Roxanne ang mga lalaki, at lalaki si Elliot. They would never say no to a woman asking them out, especially if the woman looked like her. Gayunpaman, nakahinga lang siya nang muling ngumiti ang binata.

He looked adorably shy when he said, “I’d love to.”

“Great,” sabi niya na pinipigilan ang masayang tawang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. “Mamaya? After the race? I’m staying at my coach. May gusto ka bang puntahan?”

“Ikaw nang bahala. Ikaw ang nag-aya, di ba? Sorpresahin mo na lang ako.”

Tumawa si Roxanne. “Okay. Saan ka ba nag-i-stay? Sa coach? Susunduin kita ng six.”

Doon umiling si Elliot. “Ako na’ng susundo sa ’yo. Casual ba o kailangan kong magkurbata?”

“Casual muna,” ani Roxanne. “If it works out, then I’ll give you the opportunity to see me in a slinky dress.” Kumindat siya rito at tumalikod. “See you later, Rook.”

Muli siyang naglakad pabalik sa kanyang kotse, puno ng confidence at female power. Pero nang marating niya ang kanyang race car, mabilis siyang sumakay at ipinatong ang nanginginig na mga kamay sa manibela.

Kinakabahan siya, excited at nahihiya sa sarili. Hindi siya marunong manlandi at hindi niya alam kung tama ba o mali ang flirtation style niya. Oh, well. Malalaman naman niya iyon kung gumana kay Elliot.

Huminga siya nang malalim at nag-focus. May karera siyang gustong ipanalo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s