Full Throttle Book 2: Adrenaline Rush

Full Throttle 2 - Adrenaline Rush by Elise EstrellaFull Throttle Book 2: Adrenaline Rush
Written: 2013
Released: January 2015

Hindi sa man-hater si Charmaine, pero kahit pa si Cade na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi niya ito papatulan. Mataas ang standards niya pagdating sa lalaki at wala sa listahan ng mga gusto niyang qualities ang pagiging playboy at takot sa commitment.

Pero nalaman niyang nakipagpustahan ito para sa isang libong dolyar na maikakama siya sa loob ng isang buwan. Puwes, ano’ng masama kung bigyan niya ito ng pag-asa? Tutugunin niya ang pang-aakit ni Cade, magkukunwaring attracted din dito. She’d build his hopes up, maybe seduce him a little, play along. At sa oras na akala ng binata ay ibibigay na niya ang sarili rito, saka niya isasampal sa mukha nito ang one thousand dollars. Na pulos barya….

PREVIEW

Matagal na nagbabad sa ilalim ng shower si Cade na halos makatulog na siya roon. Nag-shampoo siya, nagsabon at nang makapagbanlaw, tinuyo ang sarili gamit ang isang makapal na tuwalya. Ibinalot niya ang tuwalya na iyon sa kanyang balakang at kumuha ng isa pa para tuyuin ang buhok bago siya lumabas ng banyo. Napahinto siya nang muntik na niyang mabangga si Charmaine.

Agad niyang tinakpan ang kanyang dibdib. “Sorry,” sabi niya rito.

Nagtaas ng isang kilay ang assistant. “It’s okay,” anito. “I’m not interested in your chest.”

Aba, teka lang…

“Hinanda ko na sa counter ang hapunan ninyo ni Dominique,” patuloy nito na nakatingin sa dala nitong iPhone na ni minsan ay hindi pa yata nito binitawan. “May ten a.m. kang autograph signing sa Kroger, then a drivers’ meeting at two p.m. Darating ako dito ng eight ng umaga. Dapat nakabangon ka na noon kasi kung hindi, ipapagising kita kay Nolan at siya na rin ang magpapaligo sa ’yo.”

At dahil ‘hindi interesado’ si Charmaine, isinabit na lang ni Cade sa isang balikat ang hawak na tuwalyang ginagamit na pantuyo ng buhok. Hindi pala ito interesado sa malapad niyang mga balikat, well-developed pectoral muscles at six-pack abs? Puwes, pagtiyagaan na lang nitong nakalantad sa paningin nito ang upper body niya.

“Ten a.m. autograph signing, two p.m. meeting. Got it.”

Tumango si Charmaine. “I’ll see you tomorrow.”

Nang tumalikod ito, kumunot ang noo ni Caden. Ni hindi man lang nito sinulyapan ang abs niya! Aba, mukhang seryoso yata ito nang sabihin nitong hindi ito interesado.

Bago ’yun, ah.

Pinanood niyang bumalik sa mesa ang dalaga. Patay na ang computer nito at maayos na ang mga papel at writing materials. Tumungo ito at kinuha ang bag na nasa pinakaibabang drawer sa pedestal nito.

Kung hindi interesado ang assistant at hindi man lang sinulyapan ang biyayang nakalantad na sa harapan nito, ibahin nito si Cade. Pinagmasdan niya ang pang-upo ni Charmaine nang abutin nito ang bag at muntik nang mapasipol sa kinis at puti ng mga binti ng babae.

“Good night, Caden,” tawag nito na hindi lumilingon.

“’Night, Charmaine.”

Naiwan siyang nakatayo sa tapat ng pinto ng banyo at bumuga siya ng hangin. Paano nangyaring nagkaroon siya ng isang magandang assistant na hindi interesado sa kanya? Sayang ang pagkakataon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s