Full Throttle Book 1: Giving Chase

Full Throttle 1 - Giving Chase by Elise EstrellaFull Throttle Book 1: Giving Chase
Written: 2013
Released: January 2015

“Can I get you anything else?” tanong ni Sidney sa estranghero nang mapuna na pinagmamasdan siya nito.

“Yeah,” sagot nito gamit ang malalim at napaka-sexy nitong tinig. “I need your help.”

Pinilit niyang manatiling nakatingin sa lalaki kahit pa gusto niyang mamilipit sa magkahalong kilig at kahihiyan. Naisip niya, sana ay naging diyosa na lang siya at hindi ordinaryong waitress, para bagay sila ng mukhang Greek god na bumaba sa lupa.

“Sure. What do you need?”

Parang nahila siya ng berde nitong mga mata na nanatiling nakatutok sa kanya. “I need you,” anang estranghero, “to marry me.”

PREVIEW

Isang taon na si Sidney sa America. Gaya ng sinabi ni Art, illegal alien siya, nasilaw sa American dream, nagbakasakali, nabigo, at ngayon, hindi makauwi dahil sa kawalan ng pamasahe at sa pride na rin. Hindi alam sa kanila sa Calamba na naghihikahos siya sa America dahil ayaw niyang ipaalam sa pamilya. Sa mga magulang at sa mga kapatid, maganda na ang buhay niya.

Hindi naman na rin kailangang malaman ng mga ito na may utang siyang dalawang buwang renta sa landlord niya at kailangan niya iyong bayaran pagkagising na pagkagising nito kundi pisikal siya nitong ihahagis sa disyerto ng Nevada.

Suminghot siya at inalis ang salamin sa mata bago pinunasan ng apron ang mukha. Kahit gusto pa niyang layasan si Art, kailangan niya ang sasahurin niya bukas.

Nang sumilip sa dining area ng maliit na diner, walang tao roon maliban sa isang lalaking nakaupo sa isang stool sa bar. Gumiling ang sikmura ni Sidney dahil ang lalaking iyon na yata ang pinakaguwapong nilalang na nakita niya sa buo niyang buhay.

Nang pumasok ito kanina at dumerecho sa counter para mag-order ng Coke, hindi lang softdrinks ang gusto niyang ialok dito kundi pati na rin yata puri niya. He had a masculine face with sharp cheekbones and piercing eyes that were green as iced emeralds. Matangos at elegante ang ilong nito na para bang nagsasaad ng dugong aristokratiko. Manipis ang mga labi nitong isang iritadong linya nang pumasok ito at nanatiling madilim ang ekspresyon ng lalaki sa buong oras na kinailangan para makaubos ito ng dalawang baso ng Coke.

Matangkad din ang lalaki, may malapad na mga balikat at maskuladong mga braso. Maskulado rin ang mga binti nito kung titingnan ang kapit ng suot nitong pantalon. He had muscular, powerful-looking legs, and a well-toned butt na gusto niyang kurutin.

Kung sana lang ay diyosa siya na bagay sa lalaking ganoon ang hitsura. Malas lang niya dahil pandak siya at thirty pounds overweight. Kasalukuyan pang parang kinuryenteng pugad ng ibon na kulay cotton candy pink ang buhok niya dahil sa isang experiment nila ng isang kapit-bahay na may kinalaman sa pulang hair dye, ilang kemikal at isang electric curler.

Masyadong masikip ang pink checkered waitress uniform niya dahil hindi iyon sa kanya. Pinatunayan ng pangalang ‘Mandy’ na nakaburda sa bulsa sa kaliwang bahagi ng uniporme ang katotohanang iyon. Isa pa, halos ma-magnify nang tatlong beses ang mga mata niya sa likod ng suot niyang makapal na salamin dahil hindi niya kayang magsuot ng contact lenses.

Kaya kung diyos ang lalaki na ito, ‘diyok’ naman siya. Isang malaki, mahirap at desperadong joke.

“Can I get you anything else?” tanong niya sa lalaki nang mapuna na pinagmamasdan siya nito. Siguro iniisip nito na may species pala ng dugong na kulot.

“Yeah,” anang estranghero, gamit ang malalim at napaka-sexy nitong boses. “I need your help.”

Pinilit ni Sidney na manatiling nakatingin sa lalaki kahit pa gusto niyang mamilipit sa magkahalong kilig at kahihiyan. Ang sexy lang talaga ng southern accent nito, parang cowboy na hindi.

Pinag-aaralan siya nito na parang isa siyang insekto sa ilalim ng microscope at lalo siyang na-conscious. Hinila niya pababa ang laylayan ng uniporme at itinulak pataas sa kanyang ilong ang kanyang salamin.

Payak siyang tumawa. “Sure,” aniya na kinuha ang walang lamang baso na nasa tapat nito. “What do you need?”

Parang nahila siya ng berde nitong mga mata na nanatiling nakatutok sa kanya hanggang sa nalimutan na niya ang lahat ng problema niya sa buhay at ang naroon na lang ay ang mga mata nito.

“I need you,” he began, “to marry me.”

Advertisements

2 Responses to Full Throttle Book 1: Giving Chase

  1. katara924 says:

    Hi there, EE! Just finished reading Tristan and Sydney’s story. It was really,really great. I am still smiling while thinking of some of their moments together. I am putting off reading Cade’s story. Not yet. Hindi pa mawala sa sistema ko si Tristan. Hahaha. Your characters are well-thought of that despite reading most if not all of your novels, i don’t confuse one from the other.

  2. Elise Estrella says:

    Uy hello! Thank you for reading! Yay! Natuwa naman ako. Thank you very much. Challenge nga rin kasi magsulat ng mga characters na distinctive. I do my best, of course, pero talagang hindi ko rin maiwasang magkapare-pareho minsan ang mga character traits at personalities ng mga characters. Kapag nagbabasa ako ng mga dati ko nang novels, naiisip ko minsan “Hala! Nagamit ko na pala ‘to!” hehe So thank you for letting me know. Na-appreciate ko talaga ^_^ saka napa-check pa ako kung talagang dito ka nag-comment! Haha sanay kasi ako sa Wattpad XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s